Algemene voorwaarden

Welkom bij Frenkies Fashion! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Frenkies Fashion, gevestigd te Harderwijk. Door gebruik te maken van onze diensten of producten aan te schaffen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Definities

 • Frenkies Fashion: De eenmanszaak Frenkies Fashion, gevestigd in Harderwijk.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten afneemt van Frenkies Fashion.
 • Producten: Alle kleding, accessoires en andere goederen die door Frenkies Fashion worden aangeboden.
 • Diensten: Alle diensten die door Frenkies Fashion worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot stylingadvies en maatwerk.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Frenkies Fashion en de klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Frenkies Fashion zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Frenkies Fashion de bestelling van de klant schriftelijk of per e-mail bevestigt.
 3. Frenkies Fashion behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling te weigeren.

Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden volgens de door Frenkies Fashion aangegeven betaalmethoden.
 3. De klant dient het volledige aankoopbedrag te voldoen voor levering van de producten, tenzij anders overeengekomen.

Levering

 1. Frenkies Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 3. De opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Frenkies Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering.

Retourneren en Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
 3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant dit binnen de bedenktijd schriftelijk of per e-mail aan Frenkies Fashion te melden.
 4. De klant dient de producten binnen 14 dagen na herroeping terug te sturen naar Frenkies Fashion. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.
 5. Frenkies Fashion zal na ontvangst van de geretourneerde producten het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

Garantie en Klachten

 1. Frenkies Fashion staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Klachten over de geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk of per e-mail aan Frenkies Fashion te worden gemeld.
 3. Frenkies Fashion zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen en een passende oplossing bieden.

Aansprakelijkheid

 1. Frenkies Fashion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Frenkies Fashion.
 2. Frenkies Fashion is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Frenkies Fashion is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

Privacy

 1. Frenkies Fashion respecteert de privacy van de klant en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Voor meer informatie over hoe Frenkies Fashion omgaat met persoonsgegevens, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Frenkies Fashion partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Frenkies Fashion en de klant zullen bij voorkeur in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Frenkies Fashion is gevestigd.

Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden of andere zaken kunt u contact opnemen met:

Frenkies Fashion
E-mailadres: info@frenkiesfashion.nl
Telefoonnummer: +31 622344578
Adres: Donkerstraat 44 | 3841CD Harderwijk | Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2024.